NFSP-seminar godkjent som vedlikeholdsaktivitet (NPF)

NFSPSeminaret til Norsk Forening for Spillproblematikk (NFSP) er i år godkjent fra Norsk Psykologforening som 11 timers vedlikeholdsaktivitet til spesialitet.

Satsing på rusforebygging blant studenter

MI-kurs3_2

I møterommet sitter kursdeltakere – de fleste studentrådgivere – og "spiller kort" i små grupper. Hvert kort som trekkes gir stikkord som tvinger fram refleksjoner om verdier i livet. Verdikortene er en del av opplæring i MI, Motivational Interviewing, Motiverende samtale på norsk. Det er et etterspurt kurs som KoRus-Øst tilbyr.

Alkohol øker risikoen for spilleproblem

Spilleautomater

Det er tydelig sammenheng mellom spilleproblem og alkoholforbruk. Det viser en befolkningsstudie om penger og helse i Sverige, som Folkehelsemyndigheten gjennomfører. 

Utvidet søknadsfrist på rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Penger2Formålet med tilskuddet er økt rekruttering av psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. 
[ Les mer om rekrutteringstilskuddene her... ]

 

Penger til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Penger2Det er godt dokumentert at ny kunnskap ofte ikke når ut i praksis og at utarbeidelse av retningslinjer og veiledere ikke er tilstrekkelig. Tilskuddsordningen skal stimulere til tiltak som bedrer kvaliteten i tilbudet til pasienter/brukere med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer og deres nærmeste ved at ny kunnskap gjøres kjent og tas i bruk i tjenestene. [ Les mer om tilskuddsordningen her... ]

Penger til kommunalt rusarbeid

Penger2Helsedirektoratet har bevilget 343 mill. kroner til kommunalt rusarbeid for 2014. Tilskuddsordningen skal gi en gradvis kapasitetsvekst i det samlede kommunale rusarbeidet og bidra til å sikre tilgjengelig, helhetlig og sammenhengende tjeneste- og behandlingstilbud til mennesker med rusmiddelrelaterte problemer.
[ Les mer om tilskuddsordningen her...  ]

Feil bruk av Metadon Martindale mikstur er livsfarlig

WEB_blå_hdir_symbol_liten_farger

Innholdet gjelder alvorlige helseskader som er oppdaget ved Haukeland universitetssykehus, sannsynligvis etter bevisst feilbruk i form av injisering av Metadon Martindale.

 

Fokus på musikkterapi i Aftenposten

Musikkterapi Aftenposten

Musikkterapi, også brukt i rusbehandling, har fått stor oppmerksomhet i Aftenposten den siste tida - både i papiravisa og i Innsikt-bilaget. Musikkterapeut Daniel Løset Kristiansen er fra 1. januar ansatt i en 40 % stilling ved Tyrili Oslo og 60 % (med prosjektmidler fra KoRus-Øst) i Fredrikstad kommune.

Mye dataspilling trenger ikke lede til problemer

Dataspill

Det er en svært svak sammenheng mellom hvor mye tid tenåringer bruker på dataspill og negative konsekvenser som depresjon, dårligere skoleprestasjoner og atferdsproblemer. Det er hovedkonklusjonen i en ny studie om negative konsekvenser av dataspill, skriver sirus.no.

 

Stimuleringsmidler til etterutdanning

Helsedirektoratet  har lyst ut stimuleringstilskudd til etter- og videreutdanning i rusproblematikk. Statlige mottakere, kommuner og organisasjoner kan søke. I alt har Helsedirektoratet stilt 20 millioner kroner til disposisjon.

             Bestill publikasjoner:    

     Bestill publikasjoner